Grote zorg over het IJsselmeergebied

37 jachthavens in het IJsselmeergebied en de Waddenzee, HISWA-RECRON, het Watersportverbond en de BBZ maken zich grote zorgen over de uitwerking en de gevolgen van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Klimaatwet en de Energietransitie. Dit hebben zij verwoord in een ‘open brief’ die is gestuurd naar het ministerie, betrokken provincies en gemeenten.

Kern van de boodschap is dat door overheidsingrijpen recreanten in de toekomst wegblijven. Door het gebied in te richten met windmolen- en zonneparken, natuureilanden, rietmoerassen en ondieptes waar waterplanten moeten gaan groeien, worden de recreatiesector en de lokale bevolking slachtoffer. Het overheidsingrijpen gaat ten koste van de kwaliteit van het binnen Europa unieke zoetwatermeer, waar je kunt zeilen en kunt recreëren en waar je vanaf het water en vanaf de oevers de ruimte, openheid en weidsheid, en ’s nachts de duisternis nog kunt ervaren.

Met subsidies van het Rijk wordt het gebied ingericht, ingepolderd en verdeeld in compartimenten waarmee unieke waarden verloren gaan. De natuurmaatregelen uit het PAGW zijn volgens het rijk nodig om o.a. toenemende recreatie op te vangen, maar het budget voor recreatie, zelfs recreatief medegebruik vanuit Den Haag is ‘nul’.

De 37 jachthavens en de organisaties vragen om één coördinerend ministerie met daadkracht waar het belang van recreatie in Nederland op waarde wordt geschat en een budget dat de balans tussen recreatie en natuur recht doet. HISWA-RECRON heeft over dit onderwerp Kamervragen ingediend die naar verwachting voor het zomerreces (of direct daarna) behandeld gaan worden.

  • ± 1 minuut